ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

dtac_Logo001.webp

ถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร

เวลา 13.00 ถึง 16.00 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(Faculty of Arts and Sciences)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(Faculty of Arts and Sciences)

ภาพบรรยากาศในพิธีประสาทปริญญาบัตร

สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศภายในงานพิธีตามคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(Faculty of Arts and Sciences)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(Faculty of Arts and Sciences)

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย

รวมภาพบรรยากาศ